Privacybeleid

At Neofollics Hair Technology we value your privacy. That is why we have a strict privacy policy telling you how we protect your data.

Over ons privacybeleid

Neofollics Hair Technology geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij
nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over je en jouw gebruik
van onze diensten binnenkrijgen. Wij stellen jouw gegevens nooit beschikbaar voor commerciële doeleinden aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de diensten die door Neofollics Hair Technology worden aangeboden. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 09/12/2019, met de publicatie van een nieuwe versie zal de geldigheid van alle voorgaande versies doen vervallen. In dit privacybeleid wordt beschreven welke
gegevens over je door ons worden verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke
voorwaarden deze gegevens eventueel kunnen worden gedeeld met derden. Ook leggen wij uit je hoe wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten je hebt ten aanzien van de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, jouw contactgegevens vind je aan het einde van ons privacybeleid.

Over gegevensverwerking
Hieronder kun je lezen hoe wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Shopify
Onze webshop is ontwikkeld met software van Shopify, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Andersixl. Persoonsgegevens die je aan ons beschikbaar stelt ten behoeve van onze dienstverlening zullen met deze partij worden gedeeld. Andersixl heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit voor een ander doel gebruiken. Andersixl is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit het toepassen van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van gegevens te voorkomen.

Webhosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van ixl. Ixl verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruiken jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metadata verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. ixl heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. ixl is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Klaviyo
Onze website maakt gebruik van Klaviyo, een derde partij die het e-mailverkeer van onze website en
de verzending van eventuele nieuwsbrieven verzorgt. Alle bevestigingsmails die je ontvangt van onze website en
webformulieren worden verzonden via de servers van Klaviyo. Klaviyo zal nooit jouw naam en e-mailadres gebruiken voor eigen doeleinden. Onderaan elke e-mail die automatisch via onze website wordt verzonden, zie je de 'unsubscribe' link. Als je hier op klikt, zal je geen e-mail meer ontvangen van onze website. Jouw persoonlijke gegevens worden door Klaviyo veilig opgeslagen.

Klaviyo maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk worden gemaakt of e-mails die worden verzonden geopend en gelezen. Klaviyo behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de service en het delen van informatie met derden in dit kader.

ixl
Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van ixl. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. ixl heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers

Mollie
Wij gebruiken het platform voor het verwerken van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals je bank account of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en om (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde, waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke voorwaarden is toegestaan.

Klarna
Wij maken gebruik van het Klarna platform om (een deel van) de betalingen in onze webwinkel te verwerken. Klarna verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bank account of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Klarna behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en om (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

In het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) zal Klarna persoonsgegevens en informatie over de financiële positie delen met kredietbeoordelingsbureaus. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. Klarna bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke voorwaarden is toegestaan.

Recensies

WebwinkelKeur
Wij verzamelen recensies via het WebwinkelKeur platform. Als je een recensie achterlaat via WebwinkelKeur, is je verplicht een naam en e-mailadres te vermelden. WebwinkelKeur deelt deze informatie met ons, zodat wij de review kunnen koppelen aan jouw bestelling. WebwinkelKeur publiceert jouw naam ook op haar eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact opnemen met je om een toelichting te geven op jouw beoordeling. In het geval dat wij je uitnodigen om een recensie achter te laten, zullen wij jouw naam en e-mailadres delen met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze informatie alleen voor het doel om je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om voor de dienstverlening derden in te schakelen, wij hebben hiervoor toestemming gegeven aan WebwinkelKeur. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzending en logistiek

PostNL 
Als je bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om jouw pakket te laten bezorgen bij je. Wij maken voor het uitvoeren van de leveringen gebruik van de diensten van PostNL. Het is daarom noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, zal PostNL ook jouw gegevens aan deze partijen ter beschikking stellen.

DHL
Als je bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om jouw pakket te laten bezorgen bij je. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarom noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Indien DHL onderaannemers inschakelt, zal DHL ook jouw gegevens aan deze partijen ter beschikking stellen.

Externe verkoopkanalen

Bol.com
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het Bol.com platform. Als je via dit platform een bestelling plaatst, deelt Bol.com jouw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om jouw bestelling te verwerken. Wij behandelen jouw gegevens vertrouwelijk en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken jouw gegevens alleen ten behoeve van onze dienstverlening. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct gerelateerd is aan de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Indien je gegevens met ons deelt en wij deze gegevens gebruiken om op een later tijdstip - anders dan op jouw verzoek - contact op te nemen met je , zullen wij je hier expliciet om vragen. Jouw gegevens worden niet gedeeld met derden, anders dan om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allen gebonden aan geheimhouding op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met het doel onze diensten verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscale en strafrechtelijke onderzoeken:
In sommige gevallen kan Neofollics Hair Technology worden gehouden op grond van een wettelijke verplichting tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In zo'n geval zijn wij genoodzaakt om jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons daartegen verzetten binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt.

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw gegevens zolang je onze klant bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten. Indien je dit bij ons aangeeft, beschouwen wij dit ook als een verzoek om te vergeten. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten wij facturen met jouw (persoons)gegevens bewaren, dus zullen wij deze gegevens bewaren zolang de toepasselijke termijn loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die wij op basis van jouw opdracht sturen.

Jouw rechten
Op grond van de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of vanwege ons worden verwerkt. Hieronder leggen wij uit welke rechten dit zijn en hoe je jezelf op deze rechten kan beroepen. Om misbruik te voorkomen, sturen wij in beginsel alleen afschriften en kopieën van jouw gegevens naar jouw reeds bekende e-mailadres. In het geval je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen om te legitimeren. Wij houden de ingevulde verzoeken bij, in het geval van een verzoek om vergeten te worden, administreren wij anonieme gegevens. Je ontvangt alle afschriften en kopieën van gegevens in het machineleesbare dataformaat dat wij binnen onze systemen gebruiken. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens indien je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier hebben opgeslagen.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens in te zien die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of die herleidbaar zijn tot jou. Je kan daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die over deze gegevens beschikken, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op rectificatie
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je of die herleidbaar zijn tot je. Je kan een verzoek hiertoe indienen bij ons contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Indien jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast naar het bij ons bekende e-mailadres.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of die herleidbaar zijn tot je te beperken. Je kan een verzoek hiertoe indienen bij ons contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Indien jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je een bevestiging naar het bij ons bekende e-mailadres dat de gegevens niet meer worden verwerkt totdat je de beperking opheft.

Recht op portabiliteit
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jezelf of die door een andere partij herleidbaar zijn tot je. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of die in onze opdracht door andere verwerkers of derden zijn verwerkt, naar het bij ons bekende e-mailadres. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in zo'n geval de dienstverlening niet meer voortzetten, omdat de veilige koppeling van gegevensbestanden dan niet meer gegarandeerd kan worden.

Recht van bezwaar en overige rechten
In voorkomende gevallen heb je het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Neofollics Hair Technology. Indien je bezwaar maakt, zullen wij de gegevensverwerking onmiddellijk staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Indien jouw bezwaar gegrond is, zullen wij kopieën en/of afschriften van gegeven,s die wij verwerken of hebben verwerkt ter beschikking stellen aan je en vervolgens de verwerking definitief staken. Je hebt ook het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Indien je van mening bent dat dit wel het geval is, kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker kan op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden toegang te verschaffen tot deze gegevens. Wij verzamelen informatie over jouw surfgedrag en delen deze informatie met Google. Google kan deze informatie interpreteren in samenhang met andere datasets en zo de bewegingen van jouw op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie om gerichte advertenties (Adwords) en andere Google-diensten en -producten aan te bieden.

Cookies van derden
Indien softwareoplossingen van derden gebruik maken van cookies, wordt dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina met altijd de meest recente versie. Indien het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens verwerken met betrekking tot je, zullen wij je hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Contactgegevens
Neofollics Hair Technology
Meander 251 6825 MC Arnhem
Nederland
E-mail adres: klantenservice@neofollics.com

Contactpersoon voor privacy-aangelegenheden: M. van den Berg

Receive Personalised Hair Advice

Would you like to know which treatment is best for your hair situation? Receive Personalized Hair Advice now by filling in our online tool in 2 minutes.

We help you to start a treatment with only the best, proven effective products, in combination with personalised advice.

Personalised Hair Advice